Nekustamie īpašumi, tostarp telpu noma un īre, ir aktuāli vienmēr, tādēļ, slēdzot šādus darījumus, svarīgi pārliecināties, vai līgumos iekļautie punkti pasargā nekustamā īpašuma īpašnieku no negodprātīgas rīcības un zaudējumiem. Kā izvairīties no problēmām, slēdzot īres vai nomas līgumu? Un kā šie darījumi vispār atšķiras?

Noma vai īre ir darījums, ar ko viena puse piešķir vai apsola otrai par noteiktu nomas vai īres maksu kādas lietas lietošanu. Lai arī gan īre, gan noma ir kādas lietas izmantošanas tiesību piešķiršana par maksu, tomēr atšķirības vērojamas konkrēto lietu izmantojuma veidā.

Īres līgums

Dzīvojamo telpu īre regulēta Dzīvojamo telpu īres likumā. Dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu. Izīrētājs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir dzīvojamās telpas īpašnieks vai valdītājs. Ja telpu, ko nodod lietošanā, izmanto tikai dzīvošanai, puses slēdz dzīvokļa, mājas vai kāda cita priekšmeta īres līgumu, t.i., īpašuma īpašnieks noslēdz līgumu par sava īpašuma nodošanu lietošanā citai personai.