Teju katram pilngadīgam cilvēkam un arī ne vienam vien nepilngadīgajam rodas situācijas, kad nepieciešams sagatavot iesniegumu vai vēstuli, lai risinātu kādu jautājumu. Piedāvājam ieskatu par vēstulēm, iesniegumiem un ar tiem saistīto regulējumu. Viss rakstā minētais attiecināms uz gadījumiem, kad iesniegumus un vēstules adresē valsts pārvaldes iestādēm.

Iesniegums

Ar iesniegumu parasti saprotams dokuments, kurā ietverts lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums konkrētam adresātam. Iesniegumu var sagatavot gan rakstveidā (uz papīra un datorrakstā), gan elektroniski. Papildus to iespējams pieteikt mutvārdos.

Iesniegumu pamatā izmanto lietišķo dokumentu aprites ietvaros, tādēļ tam noteiktas vairākas noformēšanas, satura un iesniegšanas prasības saistībā. Šīs prasības var noteikt normatīvajos aktos, tādēļ uzmanība jāvelta, piemēram, Iesniegumu likumam (IL), Informācijas atklātības likumamDokumentu juridiskā spēka likumam (DJSL) un Administratīvā procesa likumam, kur noteiktas vairākas vispārīgas prasības valsts pārvaldes iestādei adresētiem iesniegumiem un kas piemērojami atkarībā no gadījuma apstākļiem.