Drīz būs apritējuši divi gadi, kopš Latvijā sadzīvojam ar Covid-19 pandēmijas apstākļiem, kas ietekmējuši mūsu paradumus gan ikdienas dzīvē, gan darba gaitās. Daudziem komersantiem arvien ierastāks kļuvis attālinātais darbs, proti, darbs ārpus komersanta galvenā biroja jeb mītnes vietas. No vienas puses, šāda situācija kādam var likties ērta un pieņemama, tomēr, no otras puses, tā rada arī riskus.

Pirms ievadā minēto risku analīzes būtiski precizēt terminoloģiju un atsauces uz likumu. Rakstā izmantots viens termins – "komersants", kas ir viegli uztverams un saprotams. Vienlaikus jāprecizē, ka ar šo terminu rakstā nav domāts Komerclikuma (KL) 1. pantā iekļautais jēdziens tā plašākajā nozīmē, bet tas attiecināms tikai uz konkrētu komersantu – kapitālsabiedrību, t.i., sabiedrību ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrību.

Komersants ir Uzņēmumu reģistra (UR) komercreģistrā ierakstīta kapitālsabiedrība, kas nodarbojas ar saimniecisko darbību. UR komercreģistrā ierakstīts ne vien šāda komersanta nosaukums un reģistrācijas numurs, bet arī juridiskā adrese.

Būtiski precizēt, ka juridiskā adrese nav vienkārša adrese, kurā atrodas komersanta birojs, vadība, darbinieki, manta vai tas faktiski veic saimniecisko darbību. Tā ir adrese, kas ierakstīta UR komercreģistrā, neatkarīgi no tā, vai šajā adresē faktiski atrodas vadība un vai tā ir arī galvenā korespondences adrese. Tomēr jānorāda, ka vēlams, lai šī adrese arī būtu faktiskā korespondences adrese, vadības mītnes un saimnieciskās darbības vieta, jo tieši juridiskā adrese ir pieejama publiski (UR datubāzē, kā arī to izmantojošajās tīmekļa vietnēs Lursoft.lv un Firmas.lv) un ir prezumētā korespondences adrese, vadības mītnes un saimnieciskās darbības vieta.

Saistībā ar juridisko adresi kā prezumēto korespondences adresi jāvelta uzmanība KL 12. panta 4. daļai. Šajā tiesību normā paredzēts, ka tad, ja komersantam uz UR komercreģistrā ierakstīto juridisko adresi nosūtītas ziņas, dokumenti vai cita korespondence, uzskatāms, ka komersants to ir saņēmis. Nosūtītājs var atsaukties uz šo prezumciju, ja var dokumentāri pierādīt, ka nosūtīšana ir veikta.