Nereti nekustamo īpašumu Latvijā, tostarp no juridiskām personām, vēlas iegādāties ārzemnieki, kas šeit vai nu vēlas uzsākt dzīvot vai braukt atpūsties, vai arī sākt izmantot īpašumu uzņēmējdarbības veikšanai. Aplūkosim nosacījumus, kas jāņem vērā, lai ārzemnieks varētu iegādāties īpašumu Latvijā.

Ārzemnieka tiesības iegādāties īpašumu lauku apvidos

Saskaņā ar likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.pantu zemi var iegūt īpašumā:

  • fiziskas personas – Latvijas Republikas pilsoņi u.c. Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pilsoņi, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstu (EEZ), Šveices Konfederācijas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) dalībvalstu pilsoņi;
  • juridiskas personas – Latvijas Republikā reģistrēta kapitālsabiedrība, kā arī citā ES dalībvalstī, EEZ valstī, Šveices Konfederācijā vai ESAO dalībvalstī reģistrēta kapitālsabiedrība, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nodokļu maksātāja Latvijas Republikā un:
    • kuras visi dalībnieki ir Latvijas Republikas pilsoņi u.c. ES dalībvalstu pilsoņi, kā arī EEZ valstu, Šveices Konfederācijas un ESAO dalībvalstu pilsoņi katrs atsevišķi vai vairāki kopā;
    • kuras visi dalībnieki – fiziskās vai juridiskās personas – ir no valstīm, ar kurām Latvijas Republika ir noslēgusi starptautiskus līgumus par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, ko apstiprinājusi Saeima līdz 1996.gada 31.decembrim;
    • kuras visi dalībnieki ir vairāki iepriekšējos divos punktos minētie subjekti kopā.