Veicot darījumus ar nekustamo īpašumu, ir daudz aspektu, par ko jāpārliecinās, lai darījums notiktu bez kavēkļiem darījuma noslēgšanas un izpildes gaitā, pēcāk neveidotos tiesiski strīdi starp darījuma pusēm, kā arī nesaņemtu pretenzijas no trešajām personām. Kļūdas var pieļaut ikviens, jo ir daudz juridisku un tehnisku aspektu, kas jāņem vērā un jāpārbauda.

Juridisko aspektu neizvērtēšana

Sākot sarunas par nekustamā īpašuma pārdošanas darījumu, jāpārbauda ne tikai īpašuma tehniskais stāvoklis, bet arī juridiskie aspekti, kas var ietekmēt gan pārdošanas darījuma izpildi, gan jaunā īpašnieka tiesības.

Viena no pirmajām darbībām, kas jāveic, sākot sarunas par nekustamā īpašuma pārdošanu, ir zemesgrāmatas datu pārbaude. Zemesgrāmatā iespējams ne tikai pārliecināties par pārdevēja īpašuma tiesībām, bet arī pārbaudīt, vai nekustamajam īpašumam nav reģistrēti aizliegumi vai apgrūtinājumi (aizsargjoslas un liegumi, aizliegumi īpašumu atsavināt bez trešo personu, piemēram, hipotekāro kreditoru vai nomnieku, piekrišanas u.c.) un trešajām personām piederošas lietu tiesības (piemēram, hipotēkas, nomas vai īres tiesības, pirmpirkuma, atpakaļpirkuma un izpirkuma tiesības, servitūti u.c.). Tāpat zemesgrāmatā var pārliecināties, vai nekustamajam īpašumam nav reģistrētas piedziņas vai prasības nodrošinājuma atzīmes, kas ir šķērslis pārdot nekustamo īpašumu.

Tomēr jānorāda, ka ne vienmēr zemesgrāmatā atspoguļotie dati atbilst faktiskajai situācijai. Atsevišķas aizsargjoslas var pastāvēt uz likuma pamata. Tāpat zemesgrāmatas dati var neatbilst Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošajiem datiem. Līdz ar to pirms īpašuma iegādes jāpārbauda arī šajā sistēmā pieejamie dati, piemēram, par zemesgabalu robežām, platību un lietošanas veidu.