Beidzamajā laikā aktualitāti izpelnījušās dažādu uzņēmumu zīmolu maiņas, par ko plaši informēta sabiedrība, piemēram, "Statoil" pārtapa par "Circle K", "Taxify" – par "Bolt", "Lattelecom" – par "Tet", divas bankas apvienojās vienā, iegūstot nosaukumu "Luminor". Kas īsti ir zīmols, un kādi varētu būt tā maiņas iemesli, vērtējot no juridiskās perspektīvas?

Latvijas normatīvajos aktos un tiesību zinātnē nav lietots termins "zīmols" (tas vairāk atrodams nejuridiskos avotos), bet gan jēdziens "preču zīme". Likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" jēdziens "preču zīme" definēts kā apzīmējums, ko lieto, lai kāda komersanta vai to apvienību preces vai pakalpojumus atšķirtu no citu uzņēmumu precēm vai pakalpojumiem.

Līdzās preču zīmēm pastāv arī komersanta firma jeb tā nosaukums. Tie nav ekvivalenti jēdzieni, taču preču zīmes parasti atspoguļo komersanta nosaukumu, tāpēc starp abiem jēdzieniem ir cieša saikne, proti, mainot vienu, var būt nepieciešamība mainīt arī otru. Tādēļ komersanta nosaukumā ietilpstošo būtisko zīmju nereģistrēšana preču zīmes statusā būtu uzskatāma par bezrūpīgu izturēšanos pret savu intelektuālo īpašumu. Lai nemulsinātu lasītāju, turpmāk ar jēdzienu "preču zīme" saprotams arī komersanta nosaukums, ja nepieciešams, norādot atšķirību.