Judikatūrā skaidri noteikts valdes locekļa atbildības apmērs. Valdes loceklis ir atbildīgs par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem, ja vien nav darbojies kā krietns un rūpīgs saimnieks, pārstāvot sabiedrību. Tomēr dažādu iemeslu dēļ praksē ir situācijas, kad sabiedrībai nav valdes un tās pienākumus veic cita persona. Tādēļ pamatots ir jautājums, vai uz šo personu var attiecināt Komerclikuma (KL) 169.pantā paredzēto valdes locekļa atbildību?

Ārvalstu regulējums

Lielākajā daļā Eiropas Savienības dalībvalstu paredzēta valdes locekļa atbildība personām, kas nav ierakstītas komercreģistrā kā valdes loceklis, taču patiesībā veic tās kompetencē ietilpstošas funkcijas. Šādas personas ārvalstu normatīvajos aktos un tiesu praksē sauc par de facto jeb faktiskajiem valdes locekļiem.