2019.gada 24.aprīlī spēkā stājās grozījumi Konkurences likumā, ar kuriem paplašināts likuma tvērums, noteicot, ka likums attiecināms arī uz tiešās pārvaldes un pastarpinātās pārvaldes iestādēm, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās publiskai personai ir izšķiroša ietekme (publiskai personai (valstij vai pašvaldībai) pieder vismaz 51% no konkrētās kapitālsabiedrības kapitāldaļām).

Papildus tam likumā noteikts pienākums tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādēm, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās publiskai personai ir izšķiroša ietekme, savā darbībā nodrošināt brīvu un godīgu konkurenci. Grozījumos likumā paredzēts pienākums arī Konkurences padomei (KP) uzraudzīt tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādes, kā arī kapitālsabiedrības, kurās publiskai personai ir izšķiroša ietekme. Tas nozīmē, ka no 2019.gada 24.aprīļa likums attiecināms arī uz valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, līdz ar to KP ir tiesīga pret šīm personām vērsties konkurences tiesību pārkāpumu gadījumā.