29.03.2017. stājās spēkā steidzamības kārtībā pieņemtie grozījumi Komerclikumā (KL) un Nacionālās drošības likumā (NDL), ieviešot jaunu tiesību institūtu - "nacionālajai drošībai nozīmīgās komercsabiedrības".

Veicot grozījumus, KL papildināts ar 3.panta 5.daļu, kurā paredzēts, ka attiecībā uz nacionālajai drošībai nozīmīgām komercsabiedrībām KL noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl NDL nav noteikts citādi. Savukārt nosacījumi, kuriem jāatbilst komercsabiedrībai, lai iegūtu nacionālajai drošībai nozīmīgās komercsabiedrības statusu, kā arī šāda statusa iegūšanas sekas, noteiktas NDL.

Jaunā tiesību institūta ieviešanas nepieciešamība

Saskaņā ar NDL 1.panta 2.daļu nacionālās drošības garantēšana ir valsts pamatpienākums. Kā norādīts NDL grozījumu likumprojekta anotācijā, viens no būtiskajiem nacionālās drošības aspektiem ir ekonomiskā drošība. Savukārt viens no ekonomiskās drošības elementiem ir nacionālajai drošībai nozīmīgās privātās komercsabiedrības, proti, komercsabiedrības:

  • kurām pieder valstij stratēģiski svarīgi īpašumi;
  • kas sniedz sabiedrībai nozīmīgus pakalpojumus;
  • kas ražo sabiedrībai nozīmīgas preces.