Daudziem komersantiem pazīstama vai pat pašu pieredzē bijusi situācija, kad darījuma partneris – SIA – veicis prettiesiskas darbības, radījis zaudējumus citām personām un maksātnespējas ceļā likvidēts, bet bijušajiem darījuma partneriem tā rezultātā radušies finansiāli sarežģījumi, kas kā domino efekts ietekmē nākamos darījumu partnerus un visu valsts ekonomiku kopumā.

Ilgus gadus pieņemts, ka SIA kā uzņēmējdarbības forma un tās pamatkapitāls ir stiprs mūris un aizsegs tās dalībniekiem, kas var relatīvi ērti un droši "eksperimentēt" un veikt prettiesiskas darbības, nesaņemot nelabvēlīgas sekas sankciju veidā. Amerikas Savienotajās Valstīs un vairāku Eiropas Savienības valstu praksē darbojas un tiek piemērota t.s. "korporatīvā plīvura pacelšana" (piercing (lifting) of corporate veil), kad par komersanta (parasti slēgtas sabiedrības, t.i., SIA) prettiesiskajām darbībām atbildību piemēro arī tās valdes locekļiem un dalībniekiem.