Pamatojoties uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas rekomendācijām par nepieciešamību pārskatīt normatīvo regulējumu par saistīto pušu darījumu izvērtēšanu, saskaņošanu un atklāšanu, ir pieņemti grozījumi Komerclikumā (KL), paredzot būtiskas izmaiņas darījumiem ar saistītajām personām.

13.07.2017. stājās spēkā KL grozījumi, izslēdzot likuma XI sadaļas "Kapitālsabiedrība" 1.1nodaļu "Ierobežojumi darījuma slēgšanai ar sabiedrības dibinātāju, dalībnieku, valdes locekli vai padomes locekli un saistīto personu" un papildinot XI sadaļu ar 6.nodaļu "Darījumi ar saistītajām personām".

Ieviešot KL XI sadaļas 6.nodaļu:

  • mainīta "ar sabiedrību saistītās personas" definīcija;
  • precizēta saistīto pušu darījumu noslēgšanas kārtība;
  • paredzētas sekas, ja darījuma noslēgšanas kārtība netiek ievērota.

Plānots, ka ar jaunajiem grozījumiem tiks stiprināta mazākuma dalībnieku aizsardzība, kā arī nodrošināts caurspīdīgums sabiedrības darījumu noslēgšanā, kas labvēlīgi ietekmēs investīciju vidi.

Grozījumi par saistīto personu darījumiem piemērojami visām kapitālsabiedrībām.