Iegādājoties preces uzņēmuma vajadzībām, tiek sagaidīts, ka tās būs kvalitatīvas un piemērotas to iegādes mērķim. Tomēr dažkārt piegādātās preces var neatbilst tam, kas tika sagaidīts no piedāvājuma, vai arī var izrādīties ar defektiem.

Ja pirkuma līgums pušu starpā noslēgts rakstveidā, bieži vien jau līgumā būs noteikta kārtība, kādā tiek konstatēti defekti un kāda ir pušu rīcība tos konstatējot – vai un kā tiek novērsti defekti, kas uzņemas izmaksas u.c. jautājumi. Taču praksē bieži vien pirkuma līgumi rakstveida formā netiek nostiprināti, bet darījuma fakts tiek nofiksēts pavadzīmēs. Turklāt ne vienmēr rakstveida līgumā tiek ietverts detalizēts regulējums par rīcību preces defektu gadījumā.

 Ja pircēju nesargā līgums, tad to sargā likums. Civillikumā (CL) ir paredzēti dažādi tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas piemērojami, ja piegādāta defektīva prece.