Pēc finanšu krīzes aktuāla problēma piedziņas vēršanā uz nekustamo īpašumu un zvērinātu tiesu izpildītāju rīkotajās nekustamo īpašumu piespiedu izsolēs ir fiktīvie īres līgumi, ko slēdz, lai kavētu jauno īpašnieku iegūt nekustamā īpašuma valdījumu. Lai gan šobrīd piespiedu izsoļu skaits ievērojami samazinājies un mainījusies piedzinēju struktūra, pārejot no bankām uz namu pārvaldītājiem kā galvenajiem piedzinējiem, fiktīvu īres līgumu problēma nav likvidēta.

Problēmas cēloņi

Protams, galvenais iemesls, kādēļ pastāv fiktīvu īres līgumu problēma, ir personu, kas slēdz šādus līgumus, negodīgums, kas ir morāli ētisks aspekts. Tomēr, vērtējot no juridiskā aspekta, secināms, ka problēma pastāv principā "pirkums nelauž īri", kas noteikts likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 8.pantā:

"Ja dzīvojamā māja vai dzīvoklis pāriet citas juridiskās vai fiziskās personas īpašumā, jaunajam īpašniekam ir saistoši iepriekšējā īpašnieka noslēgtie dzīvojamās telpas īres līgumi."