Būvniecība ir viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm, kas tieši ietekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti un drošību, tāpēc ir īpaši būtiski, lai viss ir sakārtots arī normatīvu līmenī. Uzskatu, ka pašreizējais būvniecības regulējums Latvijā nav pietiekami efektīvs un mums vajadzētu vairāk pārņemt pasaules standartus.

Šobrīd Latvijā esošais regulējums

No 2003.gada 1.marta Ekonomikas ministrija (EM) veic vispārējo būvniecības pārraudzību un koordināciju valstī. EM ir atbildīga par vienotas valsts politikas būvniecībā izstrādi un tās īstenošanu. EM ieskatā viens no svarīgākajiem līdzekļiem valsts stratēģisko mērķu sasniegšanai būvniecībā ir sakārtota normatīvo aktu bāze, kas harmonizēta ar Eiropas Savienības (ES) direktīvām. Būvniecības tiesisko bāzi pašreiz veido dažādos laika posmos pieņemti normatīvie akti.

Būvniecības nozares tiesiskais pamats Latvijas Republikā ir Būvniecības likums. Ar to regulētas būvniecības dalībnieku savstarpējās attiecības, viņu tiesības un pienākumi būvniecības procesā un atbildība par būvniecības rezultātā tapušās būves atbilstību tās uzdevumam, ekonomiskajam izdevīgumam, paredzētajam kalpošanas ilgumam un attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju kompetence attiecīgajā būvniecības jomā.