Īpašuma tiesība uz dzīvokļa īpašumu dzīvokļa īpašniekam rada ne vien pilnīgas varas tiesības uz to, bet arī uzliek noteiktus pienākumus, tostarp dalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, kas ietver ar pārvaldīšanu (obligāti veicamās un citas pārvaldīšanas darbības) saistītu lēmumu pieņemšanā un pārvaldīšanas izdevumu segšanā, kā arī pildīt dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtos lēmumus atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta 1.daļas 1., 2. un 8.punktam, šī likuma 13.pantam, kā arī Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma (Pārvaldīšanas likums) 5. un 6.pantam.