Komerclikuma 184.2 panta 2. daļā noteikts, ka tad, ja sabiedrība slēdz darījumu ar saistīto personu, padome vai, ja tādas nav, dalībnieku sapulce dod piekrišanu darījuma slēgšanai. Šī paša panta 1. daļā noteikts, ka regulējums attiecas uz darījumiem, kas nav slēgti sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros vai neatbilst tirgus nosacījumiem.