Ikvienam uzņēmumam gribas, lai tā darbības "veiksmes atslēdziņas" nekļūtu zināmas konkurentiem. Izrādās, šādas informācijas turēšana slepenībā nav nekas jauns. Piemēram, stikla ražošanas paņēmieni sākotnēji bija cieši aizsargāts noslēpums – 13.gadsimtā Venēcijas stikla ražotājus pat izolēja Murāno salā un aizliedza viņiem doties prom no tās. Kādi ir līdzvērtīgi efektīvi, bet mūsdienām atbilstoši līdzekļi, kā uzņēmumam aizsargāt savu zinātību jeb know-how?

Arī 21.gadsimtā uzņēmumi veic lielas investīcijas zinātības izstrādē un tās aizsardzībā, lai panāktu konkurences priekšrocības. Šādi ieguldījumi sevi attaisno tikai tad, ja tie ir pienācīgi aizsargāti. Diemžēl prakse liecina – izpratne par šāda intelektuālā īpašuma aizsardzību nav līdz galam skaidra.

Kas ir zinātība?

Termina "zinātība" skaidrojums latviešu valodā ir atrodams vairākās terminu skaidrojošajās vārdnīcās, sniedzot vispārīgu priekšstatu par tā nozīmi. Proti, zinātība ir:

  • uz zināšanām un lietpratību balstīta augsta tehnoloģiska prasme, speciālās zināšanas savienojumā ar praktiskajām iemaņām un to izmantošanu, ar dabisku izgudrojumprasmi, ar zinātniski lietpratīgu izdomu (Terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca);
  • zinātniski tehniskas, komerciālas, organizatoriskas zināšanas vai informācija. Tā var saturēt komercnoslēpumus, nepatentētu tehnoloģisko procesu aprakstus vai citādu plašai sabiedrībai vēl nepieejamu informāciju. Tūrisma nozares uzņēmumos zinātība ir nepieciešama jaunu tehnoloģisko procesu ieviešanai un izmantošanai, piemēram, ieviešot jaunas datorizētās vietu rezervēšanas sistēmas (Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca);
  • zinātniski tehniskas, komerciālas, organizatoriskas u.c. zināšanas, informācija, kas nodrošina to īpašniekam noteiktas priekšrocības uzņēmējdarbībā, kas izpaužas kā komercnoslēpumi, nepatentēti tehnoloģiskie procesi, dažāda plašai sabiedrībai nepieejama ražošanas vai tirdzniecības informācija un ir starptautisko lietišķo darījumu objekts, prece, ko var pirkt un pārdot (Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca).