Rudens atnesis vairākas izmaiņas juridiskās personas maksātnespējas procesa regulējumā, kā arī jaunu tiesu praksi, ar ko Senāts atkāpies no iepriekš paustajām judikatūras atziņām par būvdarbu pasūtītāja pienākumu atmaksāt ieturēto garantijas naudu, ja izpildītājam pasludināts maksātnespējas process.

Moratorijs ir beidzies!

Šā gada 2. septembrī beidzās Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteiktais aizliegums jeb moratorijs kreditoram iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu pret parādnieku – juridisko personu. Moratorijs bija spēkā no pagājušā gada 23. decembra, kā arī pirms tam laika periodā no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 1. septembrim. Tādējādi šobrīd atkal iespējams ierosināt parādnieka maksātnespējas procesu, pastāvot Maksātnespējas likumā (ML) paredzētajiem kritērijiem, tostarp tad, ja parādnieks nav nokārtojis parādsaistības, kam iestājās izpildes termiņš un kuru pamatparāda summa pārsniedz 4268 eiro (ja parādnieks ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība), un parādnieks brīdināts par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu.