Starptautiskajā tiesu praksē ir novērots, ka viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc lielākā daļa starptautisko komercstrīdu tiek risināti šķīrējtiesā, nevis valsts tiesā, ir ārvalstu šķīrējtiesu spriedumu augstā izpildāmības iespējamība. Tas iespējams, pateicoties Ņujorkas konvencijai par ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un izpildīšanu. Taču līdztekus Ņujorkas konvencijai tiek minēta arī 1965.gada 15.janvārī ratificētā Hāgas konvencija par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās.