Būtiska zaļā kursa prioritāte ir ilgtspējīgs finansējums. Proti, Eiropas Savienībai (ES) ir plāns par finanšu sistēmas saskaņošanu ar tās politiku attiecībā uz atbalstu ilgtspējīgai izaugsmei un investīcijām, kuras mērķis ir veicināt publiskā un privātā kapitāla pieaugumu ilgtspējīgām investīcijām.

Svarīgākie līdz šim pieņemtie ES dokumenti ilgtspējīga finansējuma mērķu sasniegšanai ir regula 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (regula 2019/2088), regula 2020/852 par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai (regula 2020/852), kā arī Eiropas uzraudzības iestāžu izstrādātais regulatīvo tehnisko standartu projekts, kas detalizētāk skaidro regulas 2019/2088 piemērošanu.