Būvdarbu kvalitāte var būtiski ietekmēt ikviena uzņēmuma vai privātpersonas dzīves kvalitāti, tādēļ noderīgi atgādināt, cik ilgs garantijas laiks jāpiešķir būvdarbiem, kā rīkoties, ja konstatēti defekti, un kas jāzina garantijas izpildes laikā.

Būvniecība ir nozare, kurā sniegto pakalpojumu kvalitāte, ilgtspējība un drošība ir īpaši svarīga. Tas saistīts gan ar būvniecības pakalpojumu ievērojamām izmaksām, gan arī potenciālajām sekām, kas var rasties to nekvalitatīvas izpildes gadījumā, apdraudot ne tikai pasūtītāja vai trešo personu mantiskās intereses, bet arī sabiedrības drošību un veselību, kā arī apkārtējo vidi. Tādēļ, slēdzot būvniecības līgumu, būtiski apzināt potenciālos riskus un veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu vai vismaz mazinātu risku iestāšanās iespēju, kā arī paredzēt atbilstošu nodrošinājumu tad, ja risks tomēr iestājas.

Viens no galvenajiem riskiem būvniecībā ir sniegto pakalpojumu kvalitāte, kas ietver divus pamataspektus, par ko saskaņā ar Būvniecības likuma 19.pantu atbildīgs būvdarbu veicējs. Tie ir:

  • būvdarbu pienācīga izpilde atbilstoši pasūtītāja būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem, būvprojektam un tajā ietvertajiem risinājumiem, kā arī ievērojot spēkā esošo būvnormatīvu prasības un vispārējo būvpraksi;
  • atbilstošo būvizstrādājumu un to iestrādes tehnoloģiju izmantošana, ko nosaka būvprojekts vai būvizstrādājumu ražotāja instrukcijas.

Ja, sniedzot būvniecības pakalpojumu, būvdarbu veicējs pieļauj pārkāpumu kādā no viņa atbildības sfērām, tas atbildīgs par garantijas periodā atklātā defekta, kas radies šī pārkāpuma rezultātā, novēršanu par saviem līdzekļiem.