Akcionāru tiesību izmantošanas direktīva 2 jeb jeb Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2017/828, ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanās veicināšanu (Direktīva) pieņemta 2017.gada 17.maijā. Grozījumi, ar kuriem pārņemtas Direktīvas prasības, Latvijā stājās spēkā šā gada 16.jūlijā. Grozījumi veikti vairākos normatīvajos aktos, proti, Finanšu instrumentu tirgus likumā (FITL), Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā, Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā, likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" un Revīzijas pakalpojumu likumā.

Rakstā padziļinātāk aplūkosim grozījumus FITL un izmaiņas, kas paredzētas grozījumos.

Jaunā regulējuma mērķis

Ar grozījumiem paredzēts sekmēt akcionāru ilgtermiņa iesaisti akciju sabiedrību pārvaldībā. Līdz šim prakse liecinājusi, ka akcionāri bieži atbalsta vadītāju, t.i., valdes un/vai padomes locekļu, pārmērīgu īstermiņa riska uzņemšanos, kas var novest pie neefektīvas korporatīvās pārvaldības un sabiedrības darbības rezultātiem. Tādējādi, lai to mazinātu un tieši pretēji – veicinātu ilgtermiņa akcionāru iesaisti sabiedrības darbībā, papildināta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/36/EK par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu tiesību izmantošanu t.s. pirmā akcionāru tiesību izmantošanas direktīva un tapusi otrā direktīva. Jānorāda, ka grozījumi attiecināmi uz tām regulētajā tirgū iekļautajām akciju sabiedrībām, kuru juridiskā adrese ir Latvijas Republikā.