Pretenzija – nepatīkams pārsteigums komersantam vai viens no rīkiem, ar ko aizsargāt savas tiesības? Jebkurš var nokļūt abās situācijās un kļūt gan par pretenzijas saņēmēju, gan iesniedzēju, līdz ar to noderīgi zināt, kā rīkoties, saņemot pretenziju, un kādos gadījumos savu interešu aizstāvēšanai var izmantot rakstisku pretenziju.

Būtībā pretenzija ir rakstisks dokuments, kas adresēts otrai pusei un kurā izteikta kāda prasība saistībā ar nosūtītāja neapmierinātību. Visticamāk, jebkuram vismaz reizi dzīvē bijusi situācija, kad ar kaut ko neesam apmierināti. Lai gan dažreiz neapmierinātībai nav rezultātu un bieži vien to pauž tikai ar mutisku aizrādījumu, tomēr iespējamas situācijas, kad neapmierinātība ir kas vairāk un ietekmē ne tikai izjūtas, bet, piemēram, mantiskās vai biznesa intereses. Šādos gadījumos jāizmanto efektīvāki līdzekļi – viens tiem ir pretenzija.

Pretenzijas forma un saturs

Tiesību aktos nav noteiktas prasības pretenzijas formai vai saturam. Arī lietvedībā katrs uzņēmums pretenziju reģistrāciju un uzskaiti tiesīgs regulēt iekšējos normatīvajos aktos. Tomēr Latvijā ir spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība", kuros paredzētas vispārējās prasības dokumentiem, proti, dokumenta oriģināla, tā atvasinājuma un dublikāta izstrādāšanas un noformēšanas prasības (1.1. apakšpunkts).