Ikdienā ikviens sastopas ar neparedzamām situācijām, un mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos iespējamas situācijas, kad neizpildītu saistību gadījumā kāda no līgumslēdzēju pusēm kļūst par parādnieku. Parasti godprātīgi līguma slēdzēji cenšas šādu situāciju atrisināt sarunu ceļā, vienojoties ar kreditoru, taču ir situācijas, kad parādnieks izvēlas klusēt un gaidīt, cerot, ka situācija atrisināsies pati no sevis. Šādos gadījumos viņam papildus parāda summai var rasties arī vēl citi izdevumi.

Katrai līguma pusei jāņem vērā, ka neizpildītu saistību jautājumus ieteicams risināt savlaikus – jo ilgāk tos neatrisina, jo vairāk pieaug izmaksas par parāda piedziņu. Tas nozīmē, ka visas izmaksas, kas saistītas ar parāda atgūšanu, var un tiek piedzītas no parādnieka, proti, parādniekam jārēķinās, ka sākotnējā parāda summa var pieaugt, palielinoties izdevumiem, kas radušies, neizpildot noslēgtā līguma nosacījumus.

Slēdzot līgumus, ierasts, ka parasti piedzenamā summa sastāv tikai no parāda un sankcijām par saistību neizpildi, taču ir vēl citi papildu izdevumi, ko kreditors var lūgt piedzīt no parādnieka.