Saprotams, ka darbaspēka kustība notiek dažādos virzienos. Arī komandējumos Latvijā strādājošie dodas arvien biežāk, tādēļ rodas jautājumi par šo tēmu. Numura tēmas ietvaros sniedzam atbildi arī uz kādu lasītāja jautājumu, kura autors vēlas gūt skaidrāku priekšstatu par komandējumu, darba braucienu un darbinieka nosūtīšanu, kā arī dienas naudas kompensēšanu.

Būtiskākais no likumiem

Par komandējumu uzskatāms ar vadītāja rakstisku rīkojumu apstiprināts darbinieka (valsts ierēdņa, amatpersonas u.tml.) brauciens uz noteiktu laiku uz citu apdzīvotu vietu Latvijā vai uz ārvalstīm, savukārt, ja darbinieka pastāvīgā darba vieta ir ārvalstī, tad uz citu valsti vai uz Latviju. Šī brauciena mērķim jābūt paredzētam, lai:

  • pildītu darba vai dienesta uzdevumus;
  • papildinātu zināšanas un paaugstinātu kvalifikāciju (t.s. mācību komandējums). Komandējuma dienas naudu šajā gadījumā apmaksā 100% apmērā no Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" paredzētās diennakts normas.

Par darba braucienu uzskatāms darbinieka darbs vai dienests, ja tas saskaņā ar noslēgto darba līgumu vai amata aprakstu norisinās ceļā (piemēram, autosatiksmes, dzelzceļa, jūrniecības vai aviācijas nozarē) Latvijā vai ārvalstīs vai darbs saistīts ar regulāriem un sistemātiskiem izbraukumiem un pārvietošanos (piemēram, celtniecības vai mežizstrādes nozarē). Dienas naudu šajā gadījumā apmaksā 100% apmērā no MK noteikumos Nr. 969 paredzētās diennakts normas, ja darbiniekam nekompensē ēdināšanu trīs reizes.