Lai gan likumā paredzēts, ka darbiniekiem par pārkāpumiem var izteikt rājienu vai rakstveida pazīmi, praksē šo iespēju izmanto arvien retāk, taču tas joprojām ir risinājums smagāku pārkāpumu gadījumā, kad nepieciešams disciplinēt darbinieku.

Darba likumā (DL) paredzēts:ja darbinieks pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba kārtību, viņam var izteikt rakstveida piezīmi vai rājienu. Rājienu parasti pieņemts izteikt par smagākiem pārkāpumiem.

Manuprāt, šāda veida disciplinārsods, t.i., piezīme vai rājiens, ir samērā arhaisks veids, kā piemērot darbiniekam disciplināratbildību darba vidē. Arī Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumā paredzēts disciplināratbildības veids – rājiena izteikšana.