Darbinieka atlaišana ir svarīga darba attiecību sastāvdaļa, jo abām pusēm šajā procesā jāzina un jāsaprot, kā rīkoties, lai iegūtu iespējami lielāku labumu no šī ne visai patīkamā procesa un samazinātu potenciālās domstarpības. Aplūkosim, kādi var būt atlaišanas iemesli, kā jānotiek šim procesam un par ko darbinieks jāinformē atlaišanas gadījumā!

Darbinieka atlaišana ir dokumentu un darbību kopums, kurā iesaistīts darba devējs, darbinieks, grāmatvedis un citas personas, kas uzņēmumā veic darbinieku atlasi, summu izmaksu, konfliktu risināšanu.

Kad var atlaist?

Saskaņā ar Darba likumu (DL) darba devējs var izbeigt darba tiesiskās attiecības, pamatojoties uz:

  • pārbaudes laika neizturēšanu;
  • darba devēja uzteikumu saskaņā uz DL 101. pantā noteikto;
  • izņēmuma gadījumiem.

Darba devējs drīkst uzteikt darba līgumu, tikai pamatojoties uz DL 101. pantā norādītajiem gadījumiem. Lai gan to uzskaitījums ir izsmeļošs, tomēr daļa no tiem ir plaši interpretējami, tāpēc pušu starpā var rasties strīds par konkrēta atlaišanas pamata saturu un interpretāciju. Darba devēja uzteikums saistībā ar personas rasi, ādas krāsu, dzimumu, vecumu, invaliditāti, reliģisko un politisko nostāju, ģimenes stāvokli u.c. personu raksturojošiem apstākļiem nav spēkā.