Darba samaksas jautājums ir būtisks ikviena uzņēmuma ikdienā, jo tas veido ne tikai ievērojamu izdevumu pozīciju, bet nereti nosaka arī paša uzņēmuma konkurētspēju, piesaistot un noturot kvalificētākus un pieredzējušākus darbiniekus. Aplūkosim aktuālos samaksas noteikšanas un konfidencialitātes aspektus!

Pirms pievērsties atsevišķiem jautājumiem par darba samaksu, jāaplūko darba samaksas jēdziens. Darba likuma (DL) 59. pantā skaidrots, ka darba samaksa ir darbiniekam regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu, kas ietver:

  • darba algu;
  • normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktās piemaksas;
  • prēmijas;
  • jebkuru cita veida atlīdzību saistībā ar darbu.

Jānorāda, ka darba samaksas un darba algas jēdzienus nereti savstarpēji jauc, tādēļ jāņem vērā, ka darba samaksa ir plašāks termins un ietver arī neregulārus maksājumus. Savukārt darba alga ir regulārs darba devēja veikts maksājums par darbu. Tāpat arī būtiski nošķirt prēmiju un jebkura cita veida atlīdzību par darbu.