No augusta stājas spēkā vairāki grozījumi Darba likumā (DL), paredzot izmaiņas kārtībā, kā nosaka minimālo algu, sedz attālinātā darba izdevumus, nodarbina personas ar invaliditāti, kā arī citos jautājumos.

Saeima 2021. gada 27. maijā pieņēma un Valsts prezidents 9. jūnijā izsludināja DL grozījumus, kas stājas spēkā 2021. gada 1. augustā. Grozījumos paredzētas izmaiņas DL 61., 74., 76., 103., 108., 109., 134.148. un 159. pantā, kā arī DL pārejas noteikumi papildināti ar 22. punktu.

Ar ģenerālvienošanos noteikta minimālā alga

DL 18. panta 4. daļā paredzēta iespēja noslēgt t.s. vispārsaistošo ģenerālvienošanos jeb ģenerālvienošanos, kas saistoša visiem konkrētās nozares darba devējiem un attiecināma uz visiem darbiniekiem, ko šie darba devēji nodarbina.

Vispārsaistoša ģenerālvienošanās 2019. gadā stājās spēkā būvniecības nozarē, nosakot minimālo darba algu, kas ir lielāka par valsts paredzēto minimālo algu. Lai palielinātu darbinieku aizsardzību un Valsts darba inspekcija (VDI) varētu efektīvāk uzraudzīt ģenerālvienošanās izpildi, veikti grozījumi DL 61. un 159. pantā.

DL 61. pants papildināts ar 4. daļu, paredzot, ka minimālajai darba algai, kas noteikta ar DL 18. panta 4. daļā noteiktajā kārtībā noslēgto ģenerālvienošanos, darba tiesisko attiecību ietvaros ir tādas pašas tiesiskās sekas kā valsts noteiktajai minimālajai darba algai.

Piemēram, būvniecības nozarē kopš 2019. gada 3. novembra nodarbinātajiem minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 780 eiro. Līdz ar to darba attiecību ietvaros būvniecībā nodarbinātajiem valsts paredzētās minimālās algas (500 eiro) vietā jāpiemēro vispārsaistošās ģenerālvienošanās noteiktā minimālā alga (780 eiro).