Kādos gadījumos darba devējs drīkst interesēties par darbinieka veselību? Vai pieļaujams darbiniecei vaicāt par grūtniecību? Vai drīkst darbinieku nosūtīt uz pārbaudi, ja darba devējam ir aizdomas, ka tieši veselības stāvoklis ietekmē darba izpildes kvalitāti? Meklējam atbildes!

Dati par personas veselību, saslimšanām un slimību vēsturi ir sensitīvie personas dati, kuru atklāšanai un apstrādei, glabāšanai un nodošanai tālāk noteiktas īpaši stingras prasības, savukārt pārkāpumu gadījumā darbinieks var vērsties gan tiesā par morālo aizskārumu, gan Datu valsts inspekcijā par datu apstrādes pārkāpumiem un prettiesisku sensitīvo datu ieguvi regulas 2016/679 jeb Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Arī saskaņā ar Pacientu tiesību likuma 10. panta 2. daļu informāciju par pacientu drīkst izpaust tikai ar viņa rakstveida piekrišanu vai gadījumos, kas noteikti šajā likumā. Darba devējs drīkst pieprasīt datus par personas veselības stāvokli tikai saistībā ar likuma 10. panta 5. daļas 14. punktu, t.i., par nelaimes gadījumā darbā cietušu darbinieku šī notikuma izmeklēšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību.