Ne vienmēr darba devējiem ir skaidra izpratne par obligāto veselības pārbaužu nozīmi un to veikšanas kārtību. Kāpēc un kam tās vispār jāveic? Kas ir ārpuskārtas pārbaudes? Kas par to visu maksā? 

Šobrīd spēkā ir Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”, kuros noteikta kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude tiem nodarbinātajiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgi darba vides faktori, un tiem nodarbinātajiem, kuriem darbā ir īpaši apstākļi.

Obligātās veselības pārbaudes veikšana ir normatīvo aktu prasība, bet tās veikšanai ir nozīmīgi praktiski apsvērumi. Šīs pārbaudes ir svarīgas un vajadzīgas gan darba devējiem, gan nodarbinātajiem.