Darba likuma (DL) 102.pantā noteikts, ka, uzteicot darba līgumu, darba devējam ir pienākums rakstveidā paziņot darbiniekam par apstākļiem, kas ir darba līguma uzteikuma pamatā. Darbinieki, apstrīdot darba devēja darba līguma uzteikumu tiesā, nereti norāda, ka darba devējs ir pārkāpis DL 102.panta prasības, jo darba līguma izbeigšanas apstākļus norādījis pārāk vispārīgi un no tiem nav pietiekami detalizēti saprotams, kā tie ietekmē darba attiecību izbeigšanu ar darbinieku.

Tādējādi joprojām aktuāls ir jautājums, cik detalizēti darba devēja uzteikumā jānorāda darba līguma izbeigšanas iemesli un ar tiem saistītie faktiskie apstākļi un kādus papildu argumentus darba devējs varēs izmantot vēlāk, ja darbinieks uzteikumu apstrīdēs tiesā.

Saskaņā ar DL 100.panta pirmo daļu darbinieka uzteikumam paredzēta tikai prasība, ka tam jābūt rakstveidā un no tā teksta būtu jāsaprot, ka darbinieks vēlas uzteikt darba līgumu. Tomēr, tā kā praksē darbinieki arvien vairāk kā darba līguma uzteikuma pamatu izmanto DL 100.panta piekto daļu, t.i., iesniedz uzteikumu, kas pamatots ar svarīgu iemeslu, un darba attiecības izbeidz nekavējoties, jautājums par to, cik sīki šāds iemesls jāraksturo uzteikumā un kas vēl tajā norādāms, var kļūt aktuāls arī darbiniekam.