Situācija, kad darbinieku atlaiž kāda pārkāpuma dēļ, šķiet ierasta, tomēr gadās, ka uzteikums pamatots ar apstākļiem, kas saistīti ar saimnieciskiem, organizatoriskiem, tehnoloģiskiem vai līdzīga rakstura pasākumiem uzņēmumā.

Darba devēja uzteikums ir viņa vienpusēji izteikta griba uzteikt darba līgumu un izbeigt no tā izrietošās darba tiesiskās attiecības ar darbinieku.

Likumdevējs Darba likumā paredzējis, ka darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu darbiniekam, pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā, tikai šādos gadījumos:

  • ja atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu (101.panta 1.daļas 8.punkts);
  • tiek samazināts darbinieku skaits (101.panta 1.daļas 9.punkts);
  • tiek likvidēts darba devējs – juridiskā persona vai personālsabiedrība (101.panta 1.daļas 10.punkts).

Aplūkosim, kādi būtiski aspekti jāņem vērā, lai uzteiktu darba līgumu šo iemeslu dēļ, un kādas ir sekas, ja darbinieks no darba atlaists nepamatoti.

Pirms uzteikt darba līgumu, darba devējam jāpārliecinās, vai likumā nav noteikti ierobežojumi uzteikuma izsniegšanai konkrētajam darbiniekam.