Kādas atšķirīgas un kopīgas iezīmes ir komandējumam un darbinieka nosūtījumam? Apkoposim būtiskāko!

Darbinieka nosūtīšana

Darbinieka nosūtīšana Darba likuma (DL) izpratnē ir gadījumi, kad saistībā ar starptautisko pakalpojumu sniegšanu darba devējs:

  • nosūta darbinieku uz citu valsti, pamatojoties uz līgumu, ko viņš noslēdzis ar personu, kuras labā tiks veikts darbs;
  • nosūta darbinieku uz citā valstī esošu filiāli vai koncernā ietilpstošu uzņēmumu;
  • darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs kā darba devējs nosūta darbinieku darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmējam, kura labā un vadībā tiks veikts darbs, ja tā uzņēmums atrodas citā valstī vai arī tas veic savu darbību citā valstī.