Lai gan šī gada 1. augustā stājās spēkā grozījumi Darba likumā (DL), jau septembrī sagatavotas jaunas izmaiņas, kas, visticamāk, stāsies spēkā nākamgad. Saprotams, ka līdz galīgajam lasījumam ceļš vēl ir tāls, līdz ar to tā laikā noteikti gaidāmas izmaiņas, taču vispārīgu priekšstatu par grozījumiem iespējams gūt jau šobrīd.

Grozījumu likumprojekts izstrādāts, lai DL pārņemtu direktīvas 2019/1152 par pārredzamiem un paredzamiem darba apstākļiem Eiropas Savienībā un direktīvas 2019/1158 par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem prasības. Tāpat jāprecizē DL 14.1 panta un 75.2 panta normas saistībā ar Eiropas Komisijas 2021. gada 15. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā 2018/2236, kā arī jāpilnveido atsevišķas nianses.

Atkāpes no likuma ar koplīgumu

DL 6. pantā attīstīts princips, ka likumā noteiktos gadījumos, nesamazinot darbinieku kopējo aizsardzības līmeni, ar darba koplīgumu var atkāpties no likuma regulējuma, ko šādā gadījumā neuzskata par darbinieku tiesību pasliktinājumu. Tāpat DL 10. pantā noteikts, ka vairāku darbinieku pārstāvju gadījumā lēmumus pret darba devēju pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.