Cilvēka veselība un dzīvība ir nenovērtējama. Tas nozīmē, ka darbs, ko cilvēki veic darba devēja labā, nedrīkst būt pamats zaudējumiem šiem cilvēkiem, tostarp nedrīkst radīt risku darbinieku drošībai un veselībai. Tādēļ normatīvajos aktos darba aizsardzības jomā noteikts, ka darba devējs ir atbildīgs par savā uzņēmumā nodarbināto drošību un veselību darbā. Kāda ir darba aizsardzības speciālista loma?

Darba aizsardzības speciālistam jābūt ikvienā uzņēmumā neatkarīgi no tā, kādā nozarē uzņēmums darbojas un cik tajā ir darbinieku. Lai organizētu darba aizsardzības sistēmu, normatīvajos aktos noteikts, ka darba devējs, ņemot vērā uzņēmumā nodarbināto skaitu un darbības veidu, norīko vai pieņem darbā vienu vai vairākus darba aizsardzības speciālistus vai izveido darba aizsardzības organizatorisko struktūrvienību.

Tāpat atbilstoši Darba aizsardzības likumam (DAL), lai nodrošinātu drošu un darbinieku veselībai nekaitīgu darba vidi, darba devējs izveido darba aizsardzības sistēmu. Tai pamatā jānodrošina darba aizsardzības vispārīgo principu ievērošana, kas ietver darba vides iekšējo uzraudzību, tostarp darba vides riska novērtēšanu un darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošanu.