Ņemot vērā, ka jaunajos Darba likuma (DL) grozījumos veiktas izmaiņas arī saistībā ar darba koplīgumu regulējumu, domājams, vairāk uzņēmumu varētu izvērtēt iespēju šādu koplīgumu noslēgt. Tādēļ atgādināsim, kas ir darba koplīgums, kāda ir tā būtība, specifika un nosacījumi.

Darba koplīguma būtība paredzēta DL 17.pantā, proti, darba koplīgums ir rakstveida vienošanās, kurā puses vienojas par nosacījumiem, kas nosaka darba samaksas un darba aizsardzības organizāciju, darba tiesisko attiecību nodibināšanu un to izbeigšanu, darba kārtību darba vietā, darbinieku sociālo aizsardzību un citiem svarīgiem darba tiesiskajiem jautājumiem, kas abām pusēm ir jāievēro.

Ko nosaka koplīgumā?

Darba koplīgums ir dokuments, kas paredz vienoti visiem darbiniekiem konkrētajā uzņēmumā un darba devējam kopējus darba procesa noteikumus, piemēram:

  • darba samaksas organizāciju – kā tiek izmaksāta alga, prēmijas, kā nosaka to apmēru;
  • atvaļinājumu piešķiršanas kārtību – kā piešķir atvaļinājumus, tostarp mācību, bērna kopšanas atvaļinājumu, atvaļinājumu bez darba samaksas u.tml.;
  • darba organizāciju – kā nosaka darba laika sākumu un beigas, pārtraukumus, vai un kādā veidā rīko darbinieku saliedēšanas pasākumus, izbraucienus u.c.;
  • darba līguma grozīšanu un tā izbeigšanu, piemēram, uzteikuma termiņi var būt īsāki, nekā paredzēts DL;
  • darba sociālos noteikumus – kā un kad tiek nodrošināta veselības apdrošināšana, kā tiek segti darbinieka izdevumi (piemēram, degviela, mobilā telefona sakaru apmaksa u.c.), vai tiek nodrošināts dienesta transports, darba apģērbs, iespēja iegādāties uzņēmuma preci un/vai pakalpojumu par izdevīgāku cenu.