Darbinieku nostrādātā darba laika uzskaite jau sen bijis darba devēja pienākums, taču praksē šim jautājumam darba devēji nereti pieiet formāli, darba laika uzskaites tabelēs atzīmējot darbinieku nostrādātās stundas pēc savas izpratnes. Šāda pieeja praksē var radīt dažādas strīdus situācijas.

Jautājumu Eiropas Savienības (ES) mērogā aktualizēja Eiropas Savienības Tiesa (EST) 2019.gada 14.maija spriedumā lietā C-55/18, norādot, ka dalībvalstīm darba devējiem ir jānosaka pienākums ieviest “objektīvu, uzticamu un pieejamu sistēmu”, kas ļauj uzskaitīt katra darbinieka nostrādāto ikdienas darba laika ilgumu. Tāpat EST norādīja, ka, šādai sistēmai nepastāvot, nav iespējams objektīvi un ticami noteikt ne nostrādāto darba stundu skaitu vai to sadalījumu laikā, ne arī stundu skaitu, kuras nostrādātas papildus parastajam darba laikam kā virsstundas.