Teju katrs darba devējs nodarbina arī cilvēkus, kam ir bērni. Lai nepieļautu kādus darba tiesību normu pārkāpumus pret šiem darbiniekiem, ir svarīgi zināt strādājošiem vecākiem nodrošināmo tiesību ietvaru. Apkoposim visu svarīgo!

Vērtējot darba attiecību regulējumu, kas satur tiesības topošajiem un esošajiem vecāki, atsevišķi izdalāmas tiesības:

  • grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam un sievietei, kas baro bērnu ar krūti;
  • darbiniekiem kā vecākiem.

Noteikumu ietvars pirms un pēc dzemdībām

Grūtniecei, sievietei pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam un sievietei, kas baro bērnu ar krūti, ir tiesības pēc ārsta atzinuma saņemšanas netikt nodarbinātai darbā, kas rada vai var radīt draudus sievietes vai viņas bērna drošībai un veselībai. Jebkurā gadījumā ir aizliegts nodarbināt grūtnieci divas nedēļas pirms paredzamajām dzemdībām un sievieti divas nedēļas pēc dzemdībām. Atbilstoši Darba likuma (DL) 37. panta 7. daļai paredzamo dzemdību laiku un dzemdību faktu apstiprina ārsta atzinums. Pēc ārsta atzinuma saņemšanas darba devējam ir pienākums nodrošināt grūtniecei darba apstākļus un darba laiku, lai būtu novērsta viņas pakļaušana minētajam riskam.

Ja šādus darba apstākļus vai darba laiku nav iespējams nodrošināt, darba devējam ir pienākums uz laiku pārcelt grūtnieci citā, piemērotā darbā, grozot darba līgumu. Šādā gadījumā darba samaksas apmērs pēc darba līguma grozījumiem nedrīkst būt mazāks par sievietes iepriekšējo vidējo izpeļņu. Savukārt, ja sievieti nav iespējams pārcelt citā darbā, darba devējam ir pienākums uz laiku piešķirt viņai atvaļinājumu. Šāda atvaļinājuma laikā grūtniecei saglabā vidējo izpeļņu. Šāda atbilstoši DL 99. panta noteikumiem piešķirts atvaļinājums nav vērtējams kā ikgadējais apmaksātais atvaļinājums.