Darba likuma (DL) 148.panta 1.daļā ir paredzēti gadījumi, kad, ievērojot attiecīgā darba vai nodarbošanās īpatnības, darba laika ilgums netiek mērīts vai iepriekš noteikts vai to var noteikt paši darbinieki. Šādos gadījumos nav jāveic darba laika uzskaite. Uz kuriem darbiniekiem un amatiem var attiecināt šo noteikumu? Kā organizēt darbu un aprēķināt algu šādiem darbiniekiem?