Ikdienā, sniedzot klientiem juridisko palīdzību darba tiesību jomā, nereti ir situācijas, kad darba devēju noslēgto darba līgumu, darba kārtības noteikumu, rīkojumu vai citu dokumentu nosacījumi ir pretrunā Darba likumā (DL) vai citos normatīvajos aktos paredzētajam regulējumam, tādējādi prettiesīgi pasliktinot darbinieku stāvokli.

Normatīvajiem aktiem pretēju noteikumu iekļaušana darba tiesības regulējošos dokumentos visbiežāk saistīta ar praksē samērā izplatītu viedokli, ka šādi noteikumi darbiniekam ir saistoši, jo viņš pats tiem piekritis, noslēdzot darba līgumu, tomēr šāds viedoklis ir kļūdains.

Ikvienam darba devējam jāņem vērā Darba likuma (DL) 6.pantā noteiktais darbinieka tiesisko stāvokli pasliktinošo noteikumu spēkā neesamības princips. Atbilstoši tam spēkā neesoši un nepiemērojami ir darba koplīguma, darba kārtības noteikumu, darba līguma un darba devēja rīkojumu noteikumi, kas pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli, salīdzinot ar normatīvajos aktos paredzēto regulējumu.