Personāla atlases procesā ir izplatīta prakse, kad potenciālais darba devējs ievāc atsauksmes par darba pretendenta darbu pie iepriekšējiem darba devējiem. Iegūtā informācija uzskatāma par personas datiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē, savukārt informācijas ievākšana, izmantošana, uzglabāšana u.c. darbības ar to ir personas datu apstrāde, līdz ar to tās jāveic saskaņā ar minētās regulas prasībām.

Eiropas prasības

Atsauksmes iespējams ievākt, ja tam ir kāds no regulā 2016/679 jeb Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajiem tiesiskajiem pamatiem. Iespējamie pamati atsauksmju ievākšanai varētu būt pretendenta piekrišana vai potenciālā darba devēja leģitīmo interešu (pieņemt darbā tiešām atbilstošāko kandidātu) ievērošana. Leģitīmo interešu ievērošana kā tiesiskais pamats ievākt atsauksmes minēts 2018. gada 23. aprīļa Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas vadlīnijās personāla datu apstrādes jomā. Šāds viedoklis atrodams arī citur.

Jānorāda, ka otra tiesiskā pamata, t.i., piekrišanas, izmantošana personas datu apstrādē darba attiecībās ir ļoti ierobežota, jo nav pārliecības, ka darbinieks kā darba attiecību vājākā puse varētu brīvi, nebaidoties no negatīvām sekām atteikuma gadījumā, sniegt piekrišanu datu apstrādei. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 2020. gada 4. maija dokumentā "Pamatnostādnes 05/2020 par piekrišanu saskaņā ar regulu 2016/679" norādīts, ka darba devējiem ir problemātiski apstrādāt esošo un nākotnes darbinieku personas datus uz piekrišanas pamata, jo maz ticams, ka šāda piekrišana varētu būt brīvi sniegta, uzsverot, ka lielākajai daļai šādas datu apstrādes darbā darbinieku piekrišana nevar un nedrīkst būt likumīgais pamats.