Ministru kabineta (MK) 26.06.2018. sēdē atbalstīti  MK noteikumi "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" (Noteikumi), kas stāsies spēkā jau 01.07.2018., informē Ekonomikas ministrija.

Noteikumi izstrādāti ar mērķi uzlabot esošo tūrisma aģentu un tūrisma operatoru darbības sistēmu.

Atbilstoši jaunajiem Noteikumiem tūrisma aģentiem un operatoriem ir jāsaņem speciāla atļauja (licence), kas ļaus komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzējiem organizēt un pārdot kompleksos tūrisma pakalpojumus jeb ceļojumus (transporta pakalpojumi + viesnīcas + ekskursijas, utt).

Licences ikgadējās valsts nodevas apmērs ir 40 EUR. Licencēšanai noteikts pārejas periods – 1 gads, līdz ar to visiem tūrisma aģentiem un tūrisma operatoriem ir jābūt licencētiem no 01.07.2019. Licencēšana tiek ieviesta arī kā instruments, lai veicinātu godīgu konkurenci tūrisma komersantu vidū, vienlaikus nodrošinot patērētāju tiesību aizsardzību.

Noteikumos ir paredzēts nodrošinājuma apmērs tūrisma operatoriem un saistīto tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Nodrošinājums ir apdrošināšanas polise vai kredītiestādes izsniegta garantija, kas ir jāsniedz visu to maksājumu atmaksāšanai, kurus veikuši ceļotāji vai kuri veikti ceļotāju vārdā, ja tūrisma pakalpojuma sniedzējs nespēj pildīt savas saistības un sniegt attiecīgos pakalpojumus. Minimālā nodrošinājuma apmērs noteikts atkarībā no tūrisma pakalpojuma sniedzēja komplekso vai saistīto tūrisma pakalpojumu iepriekšējā gada apgrozījuma un teritorijas, kādā tūrisma pakalpojuma sniedzējs savus pakalpojumus sniedz.

Noteikumos papildus ietverta arī:

  • kompleksā un saistītā tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtība;
  • tūrisma pakalpojumu līgumu saturs un dokumenti, kas jāizsniedz ceļotājam pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma;
  • tūrisma pakalpojuma sniedzēja un ceļotāja tiesības un pienākumi;
  • ceļotāja tiesiskās aizsardzības līdzekļi attiecībā uz neatbilstībām noslēgtā tūrisma pakalpojuma līguma izpildē;
  • ceļotāja tiesības uz pakalpojuma cenas samazinājumu vai kompensācijas saņemšanu.

Vienlaikus ar Noteikumu stāšanos spēkā 01.07.2018. spēku zaudēs MK noteikumi Nr.353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību".