Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi grozījumu projektu būvkomersantu reģistrācijas noteikumos un 11.05.2017. nodeva to saskaņošanai ieinteresētajām pusēm.

Grozījumos paredzēts, ka tie būvkomersanti, kas būs parakstījuši nozares darba koplīgumu Darba likuma izpratnē (ģenerālvienošanos), pēc tā stāšanās spēkā ikgadējo valsts nodevu maksās tikai 50% apmērā no noteiktā. Šāda atbrīvojuma ieviešana sekmēs būvkomersantu aktīvāku iesaistīšanos nozares pilnveidošanas procesā un veicinās būvniecības uzņēmējdarbības vides sakārtošanu. Ģenerālvienošanās noslēgšana par minimālajām algām būvniecības nozarē ir iecerēta kā viens no risinājumiem ēnu ekonomikas mazināšanai būvniecībā.