10.05.2018. Valsts sekretāru sapulcē izsludināts noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” (Grozījumi). Grozījumu mērķis ir pārņemt 13.01.2017. Eiropas Savienības (ES) Komisijas Direktīvu 2017/164/ES (Direktīva).

Direktīva izveido 4.sarakstu ar darbavietā pieļaujamās iedarbības orientējošām robežvērtībām un groza Direktīvas 91/322/EEK, 2000/39/EK un 2009/161/ES.

Darba aizsardzības prasības darbā ar ķīmiskajām vielām reglamentē Ministru kabineta noteikumi Nr.325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” (Noteikumi).

Noteikumu 1.pielikumā noteiktas arodekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā. Direktīvā noteikta 31 viela, kurai Arodekspozīcijas robežvērtību zinātniskā komiteja noteikusi vai mainījusi robežvērtības, tāpēc ir nepieciešams precizēt un papildināt arī Noteikumu 1.pielikumu. Direktīvas pārņemšanas termiņš ir 21.08.2018.

Grozījumos paredzēts:

  • papildināt Noteikumus ar 12 jaunām ķīmiskajām vielām, kurām noteiktas arodekspozīcijas robežvērtības;
  • 12 jau esošām ķīmiskām vielām noteikt arodekspozīcijas robežvērtības atbilstoši Direktīvā noteiktajām vērtībām;
  • 7 vielām saglabāt jau Noteikumos noteiktās stingrākās arodekspozīcijas robežvērtības.

Tāpat projektā iekļauts arī Noteikumu 1.pielikuma piezīmju sadaļas papildinājums, kas attiecināms uz atsevišķu vielu īpašajām pazīmēm.

Ievērojot ķīmiskajām vielām teorijā un praksē lietotos sinonīmus, paredzēti grozījumi arī Noteikumu 2.pielikumā.

Veikti arī tehniski grozījumi atsevišķos Noteikumu 1.pielikuma un 2.pielikuma punktos, kuros konstatētas gramatiskas neprecizitātes. 

Tiesiskā regulējuma mērķis ir ierobežot darba vidē izmantojamo ķīmisko vielu esamību darba vides gaisā, lai samazinātu šo vielu ietekmi uz nodarbināto drošību un veselību darbā. Uzņēmumiem būs jāpārskata darba procesos izmantojamās ķīmiskās vielas un jāveic papildu pasākumi ķīmisko vielu ierobežošanai un nodarbināto veselības aizsardzībai. Analizējot vielu specifiku un izmantošanas mērķi, papildu uzmanība būs jāpievērš jomās, kurās vielas tiek lietotas vai izmantotas citu maisījumu gatavošanai, piemēram, kokapstrādē, auto apkopē, polimēru ražošanā, uzkopšanā, apavu izgatavošanā, būvniecībā. Iespējams, ka uzņēmumiem būs jāveic papildu darba vides mērījumi, lai noteiktu ķīmisko vielu koncentrāciju darba vides gaisā un veiktu atbilstošus preventīvos pasākumus.