No 05.03.2018. uzņēmumiem, kas izmanto muitas pakalpojumus, jāņem vērā dažas izmaiņas, ko noteikusi Eiropas Komisija (EK), informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

05.03.2018. ir pabeigta EK Īstenošanas lēmuma 2016/578/ES, ar ko izveido darba programmu par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu pielikuma "Darba programma par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu" 2.sadaļas "Ar elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu saistītie projekti" A saraksta 5.punktā saistībā ar "Atzītā uzņēmēja (AEO) sistēmas jaunināšanu" paredzētā 1.posma ieviešana un AEO sistēmā (EK centrālās elektroniskās ekonomisko operatoru informācijas un saziņas sistēmas AEO sadaļā) ieviests risinājums (jeb "jauninājums" minētā Īstenošanas lēmuma izpratnē), atbilstoši kuram prasības AEO pieteikuma datiem un šo datu formātu un kodiem jau tagad (t.i., pirms pabeigta AEO sistēmas jaunināšanas 2.posma ieviešana) pielāgotas prasībām, kas paredzētas saskaņā ar EK Deleģētās Regulas Nr.2015/2446 ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem 2.panta 1.punktu un EK Īstenošanas Regulas Nr.2015/2447ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu 2.panta 1.punktu, t.i., Regulas Nr.2015/2446 A pielikumā "Kopējās datu prasības attiecībā uz pieteikumiem un lēmumiem" un Regulas Nr.2015/2447 A pielikumā "Kopējo datu prasību formāti un kodējumi pieteikumiem un lēmumiem".

Līdz ar to turpmāk (no 05.03.2018.):

  • AEO pieteikuma datu (datu elementu) prasības atbilst Regulas Nr.2015/2446 A pielikumā I sadaļā "Pieteikumi un lēmumi" un IV sadaļā "Pieteikums un atļauja, lai saņemtu atzītā uzņēmēja statusu" noteiktajām prasībām;
  • AEO pieteikuma datu formāti un kodi atbilst Regulas Nr.2015/2447 A pielikumā noteiktajiem datu formātiem un kodiem.

Tādi AEO pieteikumi, saistībā ar kuriem lēmums par AEO atļauju nav pieņemts līdz 05.03.2018., ir jāpapildina, lai tie atbilstu iepriekš minētajām prasībām. Par nepieciešamajiem AEO pieteikuma papildinājumiem VID Muitas pārvalde ar katru šādu AEO pieteikuma iesniedzēju sazināsies atsevišķi.

VID mājas lapas rubrikā "AEO pieteikums un skaidrojumi aizpildīšanai" ir ievietota AEO pieteikuma veidlapa, kuru uzņēmējiem jāizmanto AEO atļaujas pieteikšanai.

Tāpat arī 05.03.2018. EK Īstenošanas lēmuma 2016/578/ES pielikuma 2.sadaļas A saraksta 6.punktā saistībā ar "Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēmas jaunināšanu (EORI 2)" paredzētais pārejas periods izbeidzas, ieviešot EORI sistēmā (EK centrālās elektroniskās ekonomisko operatoru informācijas un saziņas sistēmas EORI sadaļā) nepieciešamo risinājumu EORI ieraksta datu reģistrēšanai, un stājas spēkā Regulas Nr.2015/2446 3.panta pirmajā daļā un Regulas Nr.2015/2447 7.panta 3.punktā attiecībā uz EORI ieraksta datu saturu noteiktās prasības.

Līdz ar to turpmāk (no 05.03.2018.):

  • EORI ierakstu veido dati (datu elementi), kas noteikti Regulas Nr.2015/2446 12-01.pielikumā "Kopējās datu prasības attiecībā uz uzņēmēju un citu personu reģistrāciju";
  • EORI ieraksta datu formāti un kodi ir noteikti Regulas Nr.2015/2447 12-01.pielikumā "Kopējo datu prasību formāti un kodi attiecībā uz uzņēmēju un citu personu reģistrāciju".

Personām (uzņēmējiem), kuram EORI numurs ir piešķirts līdz 05.03.2018., nekādas papildu darbības saistībā ar iepriekš minētajām izmaiņām nav jāveic.

VID mājas lapā ir ievietota EORI numura pieprasījuma veidlapa, kuru personas (uzņēmēji) var izmantot EORI numura pieteikšanai.