Elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem informācija par saviem klientiem būs jāsniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC) un Centrālās statistikas pārvaldei (CSP). To paredz Saeimas 03.05.2018. galīgajā lasījumā atbalstītie grozījumi Elektronisko sakaru likumā (likums).

Patlaban praksē vērojams, ka komersanti PTAC atsaka sniegt pieprasīto informāciju, norādot uz likumā noteikto pienākumu bez lietotāju un klientu piekrišanas neizpaust ziņas par viņiem, kā arī par saņemtajiem pakalpojumiem. Šāda situācija būtiski ietekmē PTAC darbību patērētāju tiesisko interešu aizsardzības jomā, tostarp pārkāpumu izmeklēšanā un to personu noskaidrošanā, kuras, veicot reģistrētu vai nereģistrētu saimniecisko darbību vai profesionālo darbību, īsteno negodīgu komercpraksi, tādējādi būtiski ietekmējot daudzu patērētāju ekonomiskās intereses.

Likuma grozījumi veikti, lai nodrošinātu PTAC funkciju un uzdevumu izpildi uz sakaru un interneta tehnoloģijām balstītā patērētāju tirgus vidē. Tiesības pieprasīt un saņemt elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju rīcībā esošo informāciju par to abonentiem ir būtiskas, lai mūsdienu tehnoloģiju tirgus apstākļos izmeklētu un novērstu patērētāju kolektīvo ekonomisko interešu pārkāpumus, piemēram, negodīgu, maldinošu, agresīvu vai neatbilstošu komercpraksi, likumprojekta anotācijā atzīmējuši grozījumu izstrādātāji Satiksmes ministrijā.

Dati par klientiem PTAC arī nepieciešami, lai veiktu nepieciešamos uzraudzības pasākumus interneta un elektronisko sakaru vidē sniegtās reklāmas jomā, kā arī veicot informācijas sabiedrības pakalpojumu aprites uzraudzību.

Izmaiņas likumā neparedz elektronisko sakaru komersantiem noteikt pienākumu veikt papildu pasākumus informācijas iegūšanai vai saglabāšanai, jo pēc pieprasījuma būs jāsniedz tikai tās ziņas, kas ir to rīcībā par noslēgtajiem līgumiem.

Tāpat grozījumi arī paredz, ka elektronisko sakaru komersantam informācija par saviem klientiem pēc pieprasījuma būs jāsniedz arī CSP. Tie būs noslodzes un saglabājamie dati, kas nepieciešami statistikas nodrošināšanai - fizisku personu tālruņu numuri datu iegūšanai apsekojumos, kā arī anonimizēti dati par atrašanās vietu. Šāda informācija ir nozīmīga oficiālās statistikas sagatavošanā, veicot apsekojumus, piemēram, par iedzīvotāju skaitu mazās teritorijās, kas ļautu precīzāk aprēķināt iekšzemes kopproduktu, par iedzīvotāju mobilitāti, kuru rezultātus varētu izmantot transporta infrastruktūras plānošanā, teikts likumprojekta anotācijā.

Elektronisko sakaru komersantiem ziņas PTAC un CSP būs jāsniedz, sākot ar 01.11.2018.