Valsts zemes dienestā (VZD) un rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļā vairs nebūs nepieciešams iesniegt vienus un tos pašus dokumentus, paredzēts izmaiņās likumos, ko 27.februārī 1.lasījumam parlamentā atbalstīja Saeimas Juridiskā komisija.

Veicot grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un Zemesgrāmatu likumā, kā arī likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" un likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās", paredzēts uzlabot savstarpējo datu apmaiņu starp Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu un datorizēto zemesgrāmatu, kā arī ieviest jaunas integrētās procedūras, tostarp ēku (būvju) kā patstāvīga īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, nekustamā īpašuma sadalīšanu vairākos patstāvīgos nekustamos īpašumos, ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta tiesības ierakstīšanu, grozīšanu vai dzēšanu. Tādējādi tiks palielināts datu, kas sakrīt abās informācijas sistēmās, īpatsvars, samazināts administratīvais slogs un iestāžu apmeklējumu skaits, izslēgta nepieciešamība iesniegt vienus un tos pašus dokumentus abās institūcijās, kā arī novērsta datu nesakritība.

Šobrīd abās informācijas sistēmās tiek uzturēti vienādi datu lauki, un nereti vienā informācijas sistēmā dati tiek aktualizēti, bet otrā nē, līdz ar to rodas nesakritības, norāda likumprojektu autori. 

Plānots, ka, ieviešot jaunas integrētās procedūras, samazināsies gadījumu skaits, kad personai, rosinot izmaiņas kadastra informācijas sistēmā, ar identisku lūgumu jāvēršas zemesgrāmatu nodaļā vai arī otrādi, neskatoties uz to, ka persona jau vienreiz ir izteikusi savu gribu un ierosinājusi datu izmaiņas attiecībā uz savu nekustamo īpašumu vai nekustamā īpašuma objektu. Šobrīd šādā situācijā personai jāvēršas 2 iestādēs, kas vērtējams kā papildu administratīvais slogs, teikts likumprojektu anotācijās.

Likumprojektos paredzēts nodalīt abu iestāžu kompetenci nekustamā īpašuma veidošanas procesā. Proti, turpmāk zemesgrāmatu nodaļā nekustamā īpašuma kā hipotekāras vienības veidošanai vai izmaiņām tā sastāvā saistībā ar zemes vienības pievienošanu, atdalīšanu, vai lietu tiesību nostiprināšanai iesniedzams nostiprinājuma lūgums. Savukārt personas iesniegums, kas vērsts uz kadastra objekta (t.i., zemes vienības, būves, telpu grupas vai zemes vienības daļas) reģistrāciju vai datu aktualizāciju, iesniedzams VZD. Šo datu aktualizācija otrā sistēmā notiks rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas un VZD sadarbības ietvaros.

Lai grozījumi likumos stātos spēkā, tie vēl 3 lasījumos jāskata Saeimā.