Mantojuma atstājēja testamentārajam vai līgumiskajam mantiniekiem reģistrētas partnerības gadījumā piemēros samazinātu valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, tā 2024.gada 4.jūnijā lēma Ministru kabinets, informē Tieslietu ministrija.

Grozījumus izstrādāti, pamatojoties uz Satversmes tiesas 2021.gada 8.aprīļa spriedumu lietā 2020-34-03 un to, ka Saeima pērn pieņēma tiesisko regulējumu, kas paredz 2 pilngadīgu personu ciešu personisku attiecību juridisku aizsardzību, slēdzot notariālu aktu par partnerību.

Satversmes 110.pantā ietvertais likumdevēja pienākums aizsargāt un atbalstīt ģimeni, aptver arī atbalstu ģimenes locekļa nāves gadījumā, nodrošinot ekonomisko un sociālo aizsardzību arī mantojuma atstājēja testamentārajam vai līgumiskajam mantiniekam, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir ticis atzīts par mantojuma atstājēja partneri.

Ņemot vērā minēto, tika izstrādāti grozījumi, paredzot, ka mantojuma atstājēja partnerim mantojuma lietās, ja mantotā nekustamā īpašuma vērtība pārsniedz 10 minimālās mēnešalgas, nosakāma samazināta valsts nodeva 0,125% apmērā no mantotā nekustamā īpašuma vērtības.

Izmaiņas normatīvajā regulējumā stāsies spēkā 2024.gada 1.jūlijā.