2024.gada 28.jūnijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta regula 2024/1735 par pasākumu satvara izveidi Eiropas neto nulles emisiju tehnoloģiju izgatavošanas ekosistēmas stiprināšanai un ar ko groza regulu 2018/1724, informē Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB).

Regulas mērķis ir nodrošināt piekļuvi drošām un ilgtspējīgām neto nulles emisiju tehnoloģiju piegādēm, tostarp palielinot neto nulles emisiju tehnoloģiju izgatavošanas jaudu un to piegādes ķēdes nolūkā aizsargāt to noturību.

Regula no 2024.gada 29.jūnija ir piemērojama publiskā iepirkuma procedūrām, kas tiek rīkotas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumuSabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu un Publiskās un privātās partnerības likumu. Prasības saskaņā ar regulas 2024/1735 25.panta 1.punktu attiecas uz publiskā iepirkuma procedūrām, kuru iepirkuma priekšmets ir neto nulles emisiju tehnoloģijas, kas uzskaitītas regulas 2024/1735 4.panta 1.punkta a)–k)apakšpunktā (piemēram, sauszemes vēja enerģijas tehnoloģijas, saules enerģijas tehnoloģijas, akumulatoru un enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas) vai tādu būvdarbu līgumu un būvdarbu koncesiju gadījumā, kuros iekļautas minētās tehnoloģijas. 

Līdz 2026.gada 30.jūnijam regulas 2024/1735 25.panta 1.punktu piemēro tikai līgumiem:

  • kurus noslēgušas centralizēto iepirkumu institūcijas;
  • kuru vērtība sasniedz 25 milj. eiro.

Līdz 2025.gada 30.martam Eiropas Komisija pieņems īstenošanas aktu, kurā precizētas minimālās prasības par vidisko ilgtspēju attiecībā uz regulas 2024/1735 25.panta 1.punktā minētajām publiskā iepirkuma procedūrām.

Saņemot ziņas par regulas piemērošanu, arī IUB tās pārpublicēs savā tīmekļvietnē.